HONDA WR-V官方售价


Honda WR-V正式公布售价啦,售价从RM89,900起。

根据大马本田(Honda Malaysia)所发出的消息,Honda WR-V一共有4个车型,也就是最高配的RS和V,中配的E和入门级的S。

Honda WR-V RS的售价是RM107,900,而Honda WR-V V版本的售价是RM99,900。至于E版本的售价是RM95,900,S版本的售价是RM89,900。ADVERTISEMENT

HONDA WR-V售价
RS : RM107,900
V : RM99,900
E : RM95,900
S : RM89,900
后一页 前一页
欢迎免费订阅我们的Telegram以掌握最新资讯。

نموذج الاتصال