Default Image

Months format

View all

Load More

Related Posts Widget

Article Navigation

Contact Us Form

404

Sorry, the page you were looking for in this blog does not exist. Back Home

无法获得首阶段BPR援助金?你还有机会在5月获得援助金!


无法获得首阶段的BPR援助金?你还是有机会在5月获得援助金!

首阶段BPR援助金已经开始发放了!你已经可以上网查询自己是否可获得首阶段的BPR援助金。受惠者也将会陆续收到援助金。

想要查询自己是否可获得首阶段BPR援助金,你可以浏览https://bpr.hasil.gov.my/。接着登录BPR户口,并进入Semakan Status页面。系统将会显示你是否可获得BPR援助金。

广告


在这里会出现2种结果,第一种就是“Permohonan anda akan diproses bagi penentuan kelayakan BPR 2021 bagi bayaran seterusnya. Maklumat lanjut sila rujuk Soalan Lazim (FAQ) - Pembayaran Fasa 1 BPR 2021.”。第二种是“Anda bukan Penerima bayaran Fasa 1 BPR 2021. Walau bagaimanapun, permohonan anda akan diproses bagi penentuan kelayakan BPR 2021 bagi bayaran seterusnya. Maklumat lanjut sila rujuk Soalan Lazim (FAQ) - Pembayaran Fasa 1 BPR 2021.”

如果你的查询结果是第一种情况,那么这代表你可获得援助金。如果你的查询结果是第二种情况,那么就代表你无法获得首阶段的援助金。不过你还是有机会在5月份获得援助金。

第二种情况是,你不是BSH 2020和BPN B40的受惠者,因此你的申请还在审核中。政府将会在完成审核后公布申请结果。如果你的申请符合资格,那么你可以在5月和9月获得完整的援助金。

欢迎追踪我们的Telegram Channel 以获取最新最热消息。